• Regulamin

Regulamin sprzedaży w Sklepie Internetowym SOMMER Polska Sp. z o.o.

I Definicje.

Klient – (1) osoba fizyczna dokonująca Zamówienia Towaru w Sklepie Internetowym, nabywająca Towar w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej jako: „Konsument”) lub (2) przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej lub podmiot gospodarczy będący autoryzowanymi partnerami handlowymi Spółki, zajmujący się sprzedażą produktów Spółki i posiadający Umowę o współpracy z SOMMER (dalej jako: „Przedsiębiorca”).

SOMMER/Spółka – spółka pod firmą SOMMER Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, Aleje Jerozolimskie 439, 05-800 Pruszków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000125932, posiadającą NIP: 118-153-82-86 i REGON: 016315642, o kapitale zakładowym w wysokości 537.000,00 zł.

Sklep lub Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem http://www.sommer-sklep.pl, przy pomocy którego SOMMER sprzedaje Towary znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem sieci Internet.

Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży w Sklepie Internetowym SOMMER.

Umowa kupna-sprzedaży – umowa zawierana na odległość za pomocą serwisu internetowego pomiędzy SOMMER a Klientem.

Towar – rzeczy ruchome – produkty znajdujące się w ofercie Sklepu.

Zamówienie – czynności mające na celu wskazanie przez Klienta zamawianych Towarów, ich liczby, a także adresu dostawy, sposobu dostawy, sposobu płatności, które po zatwierdzeniu przez Klienta są równoznaczne ze złożeniem SOMMER oferty zawarcia Umowy kupna-sprzedaży zamówionych Towarów .

Moje Konto/Konto – indywidualne, unikalne konto Klienta, prowadzone przez SOMMER, zakładane po przejściu procedury rejestracyjnej polegającej na podaniu danych Klienta, a także wyborze indywidualnego hasła oraz loginu, które to dane dostępne są jedynie dla Klienta po zalogowaniu.

Potwierdzenie Zamówienia – wiadomość e-mail wysyłana automatycznie przez SOMMER po otrzymaniu od Klienta prawidłowo złożonego Zamówienia, zawierająca dane Zamówienia.

Poczta – placówki Poczty Polskiej S.A.

Firma Kurierska - firma zajmująca się dostawą paczek

Przelew Bankowy – płatność dokonana przez Klienta w banku poprzez konto stacjonarne lub na Poczcie.

Przelew Elektroniczny – płatność dokonana przez Klienta za pośrednictwem internetowego konta bankowego lub za pośrednictwem jednego z systemów płatności online.

Płatność online - szybka płatność za pomocą systemu transakcyjnego banku. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Informacja handlowa – informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania Towarów, usług lub wizerunku SOMMER, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o Towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

II Postanowienia Ogólne.

1 Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego SOMMER , prowadzonego przez spółkę pod firmą SOMMER Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie, Aleje Jerozolimskie 439, 05-800 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000125932, posiadającą NIP: 118-153-82-86 i REGON: 016315642, o kapitale zakładowym w wysokości 537.000,00 zł, działającego pod adresem http://www.sommer-sklep.pl, zajmującego się sprzedażą za pomocą Internetu napędów do bram garażowych, wjazdowych skrzydłowych i przesuwnych, przemysłowych, szlabanów oraz systemów sterowania radiowego oraz innych Towarów znajdujących się w jego ofercie.

2 Kontakt ze Sklepem Internetowym możliwy jest:

- pod adresem poczty elektronicznej: biuro@sommer-sklep.pl;

- pod numerem telefonu: +48 22 230 21 00;

3 Informacje handlowe znajdujące się na stronie Sklepu Internetowego SOMMER Polska  nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, lecz są zaproszeniem do składania ofert.

W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze Sklepu Internetowego, Klient powinien dysponować:

a) urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;

b) przeglądarką Internet Explorer 6.0 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach.

Korzystanie z aplikacji Sklepu Internetowego może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies.

III. Warunki złożenia Zamówienia. Rejestracja.

1. Transakcje realizowane w Sklepie odbywają się w formie Umowy kupna-sprzedaży, zawieranej na odległość za pomocą serwisu internetowego pomiędzy SOMMER a Klientem.

2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest akceptacja przez Klienta Regulaminu wraz z zapisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych i ich ochrony.

3. Klient może złożyć Zamówienie w Sklepie po dokonaniu procedury rejestracyjnej, w tym wypełnieniu formularza rejestracyjnego i utworzeniu konta Moje Konto, pod pozycją „Załóż konto”. Rejestracja nie jest warunkiem koniecznym aby złożyć zamówienie.

4. Procedura rejestracyjna obejmuje również możliwość złożenia przez Klienta dobrowolnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej Informacji handlowych o aktualnej ofercie Sklepu, aktualnych promocjach i rabatach, poprzez zaznaczenie pustego pola „q”.

5. Klient wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:

a) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;

b) posiada zdolność do zawierania Umów kupna-sprzedaży;

c) podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;

d) zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

6. Po dokonaniu przez Klienta rejestracji na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta zostanie przesłany link umożliwiający aktywację Konta. Po dokonaniu aktywacji Konta Klient będzie mógł korzystać ze wszystkich funkcjonalności Sklepu.

7. Do dokonania rejestracji w przypadku osób fizycznych nabywających Towar w celu niezwiązanym bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową wymagane jest podanie: nazwy użytkownika Konta, hasła, adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska, adresu (miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy), nr telefonu.

8. Do dokonania rejestracji w przypadku Klientów innych niż wskazani w punkcie III ppkt 7 wymagane jest podanie: nazwy użytkownika Konta, hasła, adresu poczty elektronicznej, firmy, nr identyfikacji podatkowej (NIP), adresu siedziby lub miejsca prowadzenia działalności (miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy), nr telefonu, imienia i nazwiska osoby kontaktowej w sprawach związanych z Zamówieniem.

IV Przyjmowanie i realizacja Zamówień.

1. Celem złożenia Zamówienia należy zalogować się do Sklepu działającego pod adresem http://www.sommer-sklep.pl, a następnie klikając „Dodaj do koszyka” wybrać Towar, a kolejno liczbę zamawianych egzemplarzy Towaru, sposób dostawy oraz sposób płatności. Zamówienie należy sfinalizować klikając ikonkę „Zamawiam”.

2. Zamówienia można składać w każdym czasie. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 13:00, w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

3. Po zatwierdzeniu Zamówienia SOMMER wysyła automatycznie Potwierdzenie Zamówienia. Wygenerowanie Potwierdzenia Zamówienia nie stanowi automatycznej realizacji Zamówienia przez SOMMER, a jedynie oznacza, że prawidłowo złożone Zamówienie zostało otrzymane przez adresata. Warunkiem realizacji złożonego przez Klienta Zamówienia jest dostępność zamówionego Towaru w magazynie SOMMER oraz dokonanie zapłaty przez Klienta ceny za zamówiony Towar, w wysokości oraz w sposób opisany w Potwierdzeniu Zamówienia, chyba że dokonano wyboru opcji „płatność przy odbiorze”.

4. Po wygenerowaniu Potwierdzenia Zamówienia, SOMMER dokonuje rezerwacji Towarów zamówionych przez Klienta do dnia wskazanego w Potwierdzeniu Zamówienia jako termin zapłaty ceny. Jeżeli Klient nie dokona płatności za zamówione Towary w terminie wskazanym w Potwierdzeniu Zamówienia, Zamówienie zostanie anulowane, a Towary ponownie udostępnione do sprzedaży. Płatność dokonana z opóźnieniem stanowi dla SOMMER nową ofertę zawarcia Umowy kupna-sprzedaży złożoną przez Klienta.

5. Jeśli Klient wyraża wolę otrzymania faktury VAT na zakupiony Towar, jest on obowiązany do zaznaczenia w Zamówieniu, iż taki dowód zakupu ma być przesłany zamiast paragonu fiskalnego. Klient aby otrzymać fakturę VAT, jest zobowiązany podać dane niezbędne do jej wystawienia. SOMMER wystawi fakturę VAT tylko w przypadku, gdy adres odbiorcy znajduje się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Prezentacja danego Towaru na stronach Sklepu nie oznacza realnej dostępności tego Towaru w magazynie SOMMER i nie jest jednoznaczna z możliwością niezwłocznej realizacji Zamówienia przez SOMMER.

7. SOMMER dokonuje dostawy Towaru w sposób wskazany w Potwierdzeniu Zamówienia.

8. Jeżeli zamówiony Towar nie jest dostępny w magazynie SOMMER, Klient po otrzymaniu od SOMMER stosownej informacji drogą e-mailową ma prawo:

a) do odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży;

b) do wyrażenia zgody na zmianę terminu realizacji Zamówienia.

9. Jeśli Zamówienie obejmuje więcej niż jeden Towar, a zmiana terminu realizacji dotyczy tylko części Zamówienia, opłaty z tytułu dostarczenia poszczególnych Towarów Klientowi będą ustalane indywidualnie.

10. Jeśli z uwagi na brak dostępności Towaru Klient odstąpi od Umowy kupna-sprzedaży, SOMMER dokona zwrotu uiszczonej ceny za Towar, w terminie czternastu Dni Roboczych od dnia złożenia drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu.

11. Niezależnie od uprawnień Klienta opisanych powyżej, w sytuacji braku Towaru w magazynie, SOMMER przysługuje prawo odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży w terminie trzydziestu dni licząc od dnia złożenia Zamówienia. W sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym, SOMMER niezwłocznie poinformuje Klienta o odstąpieniu od Umowy kupna-sprzedaży.

12. Towary dostarczane są za pośrednictwem Kuriera GLS.

13. Istnieje możliwość odbioru osobistego Towaru w siedzibie SOMMER Polska Sp. z o.o. w Pruszkowie (05-800) przy Alejach Jerozolimskich 439 w godzinach 8:00 – 16:00.

14. Średni czas realizacji dostawy Towaru jest wskazywany Klientowi w trakcie składania Zamówienia za pośrednictwem Moje Konto lub/oraz w Potwierdzeniu Zamówienia, przy czym SOMMER zastrzega sobie prawo dokonania dostawy w terminie do czternastu dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania na rachunku bankowym SOMMER płatności za Towar objęty Zamówieniem.

15. Klient za pośrednictwem otrzymanego linku może sprawdzić status swojej przesyłki na stronie internetowej firmy kurierskiej.

16. W przypadku wyboru sposobu dostawy „za pobraniem” lub „odbiór osobisty” procedura realizacji Zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po jego otrzymaniu i potwierdzeniu dostępności Towaru w magazynie.

17. W przypadku wyboru innego niż wskazany w ppkt 16 sposobu dostawy Zamówienie zostanie przekazane do realizacji w momencie wpływu pełnej ceny zakupu na rachunek bankowy SOMMER.

18. W razie odbioru przesyłki przez Klienta, Klient w obecności osoby dostarczającej przesyłkę zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, Klient zobowiązany jest poinformować o tym osobę dostarczającą przesyłkę i w obecności tej osoby spisać protokół reklamacji. Protokół reklamacji jest warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej przez firmę kurierską.

V Ceny Towarów. Koszty dostawy Towarów.

1. SOMMER zamieszczając informacje o swojej ofercie na stronie Sklepu Internetowego wskazuje ceny Towarów w polskich złotych (PLN). Ceny zawierają podatek VAT. Oferta cenowa nie uwzględnia kosztów dostarczenia Towaru do Klienta, które są określane w Potwierdzeniu Zamówienia, w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

2. Cena Towaru podana na stronie Sklepu jest wiążąca i ostateczna w chwili składania Zamówienia.

3. SOMMER zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny czy warunków akcji promocyjnych. Złożone do tego czasu Zamówienia obejmujące dany Towar będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

4. O ile SOMMER nie postanowi inaczej promocje nie podlegają łączeniu.

5. Koszty dla poszczególnych form dostawy przedstawiają się następująco:

a) firma kurierska – przedpłata, płatność online 15,00 zł;

b) firma kurierska – za pobraniem – 20,00 zł;

c) odbiór osobisty – brak opłat.

6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Klienta danych do dostawy, uniemożliwiających jej dostarczenie lub za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką ponosi we wskazanych powyżej sytuacjach Klient.

VI Formy i termin płatności.

1. Klient może dokonać zapłaty za Towar:

a) gotówką – przy odbiorze osobistym w siedzibie SOMMER;

b) gotówką – przy odbiorze przesyłki pobraniowej,

c) przelewem bankowym lub przelewem elektronicznym na rachunek bankowy SOMMER o numerze 85 1020 1055 0000 9002 0304 2587

d) płatność online.

2. Dostępność niektórych form płatności może być okresowo ograniczona, o czym SOMMER poinformuje Klienta.

3. Do każdego zakupu dołączany jest paragon fiskalny lub na życzenie Klienta faktura VAT. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT należy podać dane: firmę, siedzibę/miejsce prowadzenia działalności gospodarczej oraz NIP.

4. Zastrzega się, iż Klient dokonując zakupu wyraża zgodę na wystawianie faktury VAT bez podpisu Klienta.

VII. Gwarancja. Odpowiedzialność Sklepu.

1. W przypadku udzielenia przez SOMMER gwarancji na zamówiony przez Klienta Towar SOMMER ponosi względem Klienta odpowiedzialność na warunkach oraz w terminie określonych w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru.

2. Zastrzega się, iż Klient nie ma prawa przenieść na osobę trzecią uprawnień wynikających z udzielonej przez SOMMER gwarancji.

3. Jeżeli Towar w chwili jego wydania jest niezgodny z Umową kupna-sprzedaży, SOMMER odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

4. SOMMER nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostarczeniu Towaru wynikające z błędnie podanego przez Klienta adresu dostawy.

5. SOMMER nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości mailowych przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

VIII. Odstąpienie od Umowy kupna-sprzedaży oraz zwrot Towaru – dotyczy Klientów (Konsumentów).

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient, nabywający Towar w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą (Konsument) ma prawo odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży w terminie 14 dni, bez podania przyczyny, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, które należy dołączyć do odsyłanej przesyłki i przesłać na adres SOMMER lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres SOMMER. SOMMER niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia Klienta (Konsumenta) o odstąpieniu od Umowy kupna-sprzedaży.

2. Wskazany powyżej termin 14 dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Towaru Klientowi. Do zachowania czternastodniowego terminu wystarczające jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy kupna-sprzedaży przed jego upływem.

3. W przypadku, gdy w ramach jednego Zamówienia, Klient (Konsument) zakupił więcej niż jeden Towar, odstąpienie dotyczyć może wszystkich lub tylko wybranych przez Klienta (Konsumenta) Towarów, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Towar sprzedawany jest jako komplet, zestaw lub pakiet, odstąpienie możliwe jest w stosunku do tego kompletu, zestawu lub pakietu.

4. W celu odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży Klient (Konsument) powinien skorzystać z FORMULARZA ZWROTU dołaczonego do potwierdzenia zamówienia. wypełniony formularz należy odesłać drogą elektroniczną na adres biuro@sommer-sklep.pl a następnie odesłać zakupiony Towar wraz z wypełnionym formularzem zwrotu.

5. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży, Umowa kupna-sprzedaży uważana jest za niezawartą w stosunku do Towaru (kompletu, zestawu lub pakietu), od którego zakupu Klient (Konsument) odstąpił. Towar powinien zostać przesłany w oryginalnym opakowaniu, z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami. Towar nie może nosić żadnych znamion użytkowania i montażu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania Towaru.

6. Koszt odesłania i zapakowania Towaru do Sklepu ponosi Klient (konsument). W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży, Sklep Internetowy dokonuje zwrotu uiszczonej przez Klienta (Konsumenta) należności za Towar w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta (Konsumenta) sposobu płatności za Towar, a w przypadku zapłaty za pobraniem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta (Konsumenta) w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy kupna-sprzedaży, w terminie 14 dnia od dnia otrzymania zwracanego towaru.

7. W przypadku przekroczenia terminów odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży określonych w niniejszym punkcie Sklep odeśle Klientowi (Konsumentowi) zwrócony Towar na jego koszt.

8. Zastrzega się, iż Klient (Konsument) ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru oraz cech zakupionego Towaru. W sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym, Sklep będzie miał prawo zwrócić zapłaconą przez Klienta (Konsumenta) cenę Towaru pomniejszoną o stwierdzoną przez Sklep wartość Towaru wynikającą z faktu jego sprawdzenia, w sposób wykraczający poza to, co Klient (Konsument) mógłby sprawdzić w sklepie stacjonarnym SOMMER.

IX Odstąpienie od Umowy kupna-sprzedaży – dotyczy Klientów (Przedsiębiorców).

1. Klient (Przedsiębiorca) ma prawo do odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży w przypadku i na zasadach opisanych w pkt IV ppkt 10 Regulaminu.

X Postępowanie reklamacyjne .

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w Sklepie przy pomocy stosownego FORMULARZA REKLAMACYJNEGO dostępnego tu lub poprzez wysłanie wiadomości drogą elektroniczną na adres biuro@sommer-sklep.pl, w przypadku wykrycia wad fabrycznych Towaru, uszkodzeń mechanicznych Towaru powstałych na skutek wadliwego transportu, a także w przypadku stwierdzenia innej niezgodności Towaru z Umową kupna-sprzedaży.

2. Podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego Towaru nie mogą być różnice pomiędzy wizualizacją Towaru dostępnego w Sklepie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta, takich jak kolor, intensywność etc.

3. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje:

a) imię i nazwisko/firmę;

b) adres zamieszkania/siedzibę;

c) adres mailowy, datę i numer Zamówienia;

d) określenie przedmiotu reklamacji;

e) określenie cech kupionego Towaru lub usługi;

f) kwoty jaka została zapłacona przez Klienta;

g) przedstawienie przyczyny i okoliczności uzasadniających reklamację; w tym daty stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową kupna-sprzedaży w przypadku zgłaszania reklamacji w związku z taką okolicznością przez Klienta będącego Konsumentem; natomiast w przypadku Klienta nie będącego Konsumentem daty wykrycia wady Towaru,

h) określenie żądania Klienta jakiego domaga się w związku ze składaną reklamacją;

i) wskazanie nr rachunku bankowego na który nastąpić ma zwrot ceny zakupu;

j) wskazanie czy Klient dochodzi roszczenia z gwarancji (jeżeli Towar objęty był gwarancją) czy też niezgodności Towaru z Umową kupna-sprzedaży w przypadku zgłaszania reklamacji w związku z taką okolicznością przez Klienta będącego Konsumentem, natomiast w przypadku Klienta nie będącego Konsumentem czy z tytułu rękojmi sprzedaży;

k) datę;

l) podpis Klienta.

4. Jeżeli reklamacja jest składana w związku z żądaniem wymiany Towaru lub jego naprawy (lub też z istoty reklamacji wynika, że koniecznym jest odesłanie Towaru), Klient zobowiązany jest przesłać Towar wraz z reklamacją.

5. Dane kontaktowe SOMMER do składania reklamacji to: a) adres do korespondencji: SOMMER Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie (05-800) przy ul. Aleje Jerozolimskie 439 lub adres e-mail: biuro@sommer-sklep.pl.

6. SOMMER zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania oraz w tym terminie poinformować Klienta o sposobie jej rozpatrzenia.

7. Sprzedawca odpowiada wobec osoby fizycznej nabywającej Towar w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w zakresie określonym obowiązującymi przepisami, a w szczególności za niezgodność z Umową kupna-sprzedaży Towaru zakupionego przez Konsumenta określoną w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) i innych przepisach.

8. Zastrzega się, iż Klient nie ma prawa przenieść uprawnień wynikających z rękojmi SOMMER za wady Towaru na osobę trzecią.

XI Dane osobowe/dane Klienta (Przedsiębiorcy).

1. Dokonując rejestracji i zakładając konto Moje Konto oraz podając dane osobowe i adresowe niezbędne do realizacji Zamówienia bez uprzedniej rejestracji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych/danych Klienta (Przedsiębiorcy) związanych z realizacją Zamówień dokonywanych za pośrednictwem strony http://www.sommer-sklep.pl, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).

2. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa powyżej w ppkt 1, uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia.

3. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych osobowych/danych Klienta (Przedsiębiorcy), a także ich poprawiania oraz usuwania za pośrednictwem konta Moje Konto, przy czym usunięcie danych obligatoryjnie wymaganych może wiązać się z brakiem możliwości zrealizowania złożonego Zamówienia przez SOMMER.

4. SOMMER działając na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz innych przepisów informuje, że:

a) jest administratorem danych osobowych/danych Klienta (Przedsiębiorcy);

b) w okresie obowiązywania Umów kupna-sprzedaży zawieranych na podstawie niniejszego Regulaminu, a po ich zakończeniu – w okresie dochodzenia roszczeń wynikających z Umów kupna-sprzedaży, jak też wykonania innych zadań przewidzianych w obowiązującym prawie, SOMMER przetwarza dane osobowe/dane Klienta (Przedsiębiorcy) w celu, wykonania i realizacji Umów kupna-sprzedaży zawieranych z Klientem, jak również zamówionych przez Klienta usług oraz o ile Klient wyraził zgodę dla potrzeb marketingowych związanych ze świadczeniem zamówionych usług (m.in. w celach reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów);

c) odbiorcą danych osobowych/danych Klienta (Przedsiębiorcy) jest SOMMER,

d) dane osobowe/dane Klienta (Przedsiębiorcy) mogą być przekazywane uprawnionym organom, jak również w razie takiej konieczności podmiotom zajmującym się dochodzeniem należności powstałych z powodu niepłacenia należności przez Klienta, dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych;

5. SOMMER może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe/dane Klienta Przedsiębiorcy:

a) nazwisko i imię/firma;

b) numer NIP (w przypadku woli Klienta otrzymania faktury VAT lub obowiązku wystawienia takiej faktury);

c) adres zamieszkania lub adres do dostawy/adres siedziby;

d) adres poczty elektronicznej;

e) numer telefonu Klienta.

6. SOMMER jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych/danych Klienta (Przedsiębiorcy) udostępnionych przez Klienta. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

7. Dane osobowe/dane Klientów (Przedsiębiorców), którzy dokonali zakupu, niezbędne do zrealizowania dostawy, są przekazywane podmiotom realizującym dostawy zamówionych Towarów, na potrzeby dostarczenia Towaru do Klienta.

8. Ze względu na dobrowolny charakter podania danych osobowych, Klient, którego dane dotyczą, w każdym momencie może zwrócić się do SOMMER o usunięcie podanych wcześniej danych z bazy Sklepu Internetowego. Stosowne oświadczenie należy przesłać drogą mailową na adres e-mail: a.packo@doco-international.com.

XII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy SOMMER a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów, w szczególności Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Klient będący konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, np. z pomocy miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów, ewentualnie innych instytucji które zajmują się pomocą dla konsumentów. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie http://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php.

4. Klient będący konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, np. w drodze mediacji, przy udziale niezależnego mediatora. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z mediacji i polubownego załatwienia sporu są dostępne na stronach internetowych powiatowych lub miejskich rzeczników konsumentów m.in. na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy SOMMER a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę SOMMER.

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 25.03.2015 r.

7. SOMMER zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej SOMMER.

8. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw Klienta wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany Regulaminu.